ANBI

Danstheater VOS is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2012 is De Geef-wet van kracht. Daarin zijn een aantal fiscale maatregelen opgenomen om het geefgedrag aan culturele ANBI’s verder te stimuleren.

VOS kan haar projecten dankzij de financiële steun van Vrienden van VOS en donateurs blijven voortzetten. Wilt u weten hoe u als particulier of bedrijf kunt geven aan Danstheater VOS? Kijk dan op https://goededoelen.nl/geven/geven-en-belasting voor meer informatie of neem contact op met onze zakelijk coördinator Daniëlle Noordermeer via danielle@danstheatervos.nl

Naam van de instelling
Stichting Danstheater VOS

RSIN
819617283

Fiscaal nummer
NL8196.17.283.BO1

Postadres
Doverstraat 2
2014 DC Haarlem

Doelstelling
Zoals vermeldt in artikel 2 van de statuten:
1.De stichting heeft ten doel het toegankelijk maken van moderne dans met een interdisciplinair karakter, zo nodig met gebruikmaking van multimediale kunstvormen en in het bijzonder voor specifieke doelgroepen, zoals senioren, gehandicapten, kinderen die speciaal onderwijs volgen, doven en slechtzienden.
2.De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het bij voorkeur in de eigen omgeving van de doelgroepen verzorgen van interactieve uitvoeringen op het gebied van moderne dans en andere interdisciplinaire en multimediale vormen van kunst; en
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
3.De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleidsplan
Bekijk hier het beleidsplan van Stichting Danstheater VOS.

Namen en functies van de bestuurders
Voorzitter: Dus Fabius
Penningmeester: Daniëlle Swart
Secretaris: Nienke Meeter

Beloningsbeleid voor het bestuur
Zoals vermeldt in artikel 13 van de statuten:
1.Het bestuur is bevoegd met één of meerdere bestuursleden, doch nimmer met meer dan de helft van het aantal bestuursleden, een arbeids- of soortgelijke overeenkomst te sluiten.
2.Indien met een bestuurslid een dergelijke overeenkomst is gesloten, zal het betrokken bestuurslid in de vergaderingen van het bestuur omtrent deze overeenkomst geen stemrecht kunnen uitoefenen.
3.De bestuursleden hebben te allen tijde recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier de inhoudelijke verantwoording van ‘Dans met me’!
Bekijk hier de financiële verantwoording van ‘Dans met me’!
Bekijk hier de financiële toelichting van ‘Dans met me’!
Bekijk hier de inhoudelijke verantwoording van ‘Opa, Oma! Dans met mij?!’
Bekijk hier de financiële verantwoording van ‘Opa, Oma! Dans met mij?!’
Bekijk hier de financiële toelichting van ‘Opa, Oma! Dans met mij?!’

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014